Hverdag

Hverdag -

 

Når temaet for en udstilling er besluttet går jeg lidt i ”et indre mode”, hvor jeg bruger tid på at mærke, hvad lige præcist det tema betyder for mig.

Jeg tager en ny notesbog frem, putter den i min taske så jeg kan lave noter og skitser når noget, der vedrører temaet, dukker op.

 

Lige præcist dette tema er jo nok, for de fleste, noget der ikke opfattes i detaljen, men blot noget vi er i imellem de begivenheder vi husker.

Min hverdag er meget bygget op om at transportere mig til og fra arbejde, enten på cykel eller i bil. Så er der arbejde, handle ind, lave mad, at vaske tøj, og alt det der ellers hører til de flestes almindelige hverdag.

 

”Hverdag” gav, i meget lang tid, ikke rigtigt noget der blev i min underbevidsthed længe nok til at danne billeder - det er oftest den måde jeg arbejder på med motiver til min kunst.

Lige indtil en mørk morgen, hvor jeg var på vej til arbejde og holdt for rødt lys. Her kom jeg til at betragte de mennesker der, stod som mørke skikkelser, ved et busstoppested.

De stod alle med ansigtet bøjet over en mobiltelefon. Alle undtagen en lille dreng der stod og betragtede trafikken.

Det fik mig til at tænke over at han faktisk var den eneste der oplevede noget “virkeligt” den morgen.

 

Fra den morgen var min opmærksomhed vagt.

 

Et par dage senere så jeg en far følge sit barn i skole. Barnet gik på indersiden af faren i mørket ind mod hækken, mens faren havde ansigtet bøjet ned mod sin mobiltelefon. De kunne have snakket om dagen der var ved at vågne, om det de så på vej til skole, om oplevelser der skulle sættes ord på – ja hvad som helst der kunne give dem en fælles oplevelse og noget godt at tage med til resten af dagen. Så kunne faren have tjekket e-mail eller sportsnyheder eller sociale medier på vej hjem inden han skulle køre på arbejde.

 

Jeg har lavet et par billeder der illustrerer dette hverdagsbillede – nogle af dem er lavet på papir og med kuglepen. Kuglepen fordi det er et hverdagselement som er en kontrast til de elektroniske medier, som vi oftest bruger til at formidle vores ord og tanker i vores hverdag.

Kuglepen fordi jeg kan huske, hvordan det var at skrive afleveringer med kuglepen og den tilstedeværelse det krævede.

 

Andre af mine værker er fremstillet med drikkekartoner som trykmedie – drikkekartoner er også et hverdagselement, hvorfor jeg syntes det var relevant at bruge dem til at gengive oplevelser fra hverdagen.

 

Jeg er ikke en helgen der forsager digitale medier – slet ikke! Jeg arbejder med IT og digitalisering som erhverv. Jeg har en hjemmeside, et par Facebook sider, et par instagram sider, jeg foretrækker at kommunikere via e-mail og meget gerne på min mobiltelefon da jeg altid har den på mig. Eller det vil sige det havde jeg.

Mine observationer i forbindelse med denne udstilling har fået mig til at reflektere over mit tidsforbrug på min mobiltelefon og på digitale medier.

Jeg har en alder, som gør at jeg har oplevet den gang, det normale var en fastnettelefon, som stod ét sted i huset. Den brugte alle i husstanden både til at ringe fra og modtage opkald på. Der var uskrevne regler om at man ikke ringede til nogen før efter 8 og ikke senere end kl. 21.
Når man ikke var hjemme, kunne man ikke kontaktes – og det var ok, så ringede man bare igen på et andet tidspunkt.

Jeg synes ikke at vi skal tilbage til den tid, hvor man ikke kunne få fat i andre, medmindre de er hjemme. Men forarbejdet til denne udstilling har fået mig til at lægge min mobiltelefon fra mig når jeg kommer hjem. Den ligger så bare et centralt sted, hvor jeg kan høre når den ringer.

Når jeg skal tjekke e-mail og sociale medier laver jeg en kop kaffe og gør det til en kaffepause, inden hverdagen går videre. Resten af tiden har min hjerne medie ”fri”. Det har været en øjenåbner for mig, og skal derfor læses som en selverkendelse - IKKE som en løftet pegefinger!

Jeg vil stadig bruge min mobiltelefon som min primære nerve til kontakt og som min radio, og som min podcastafspiller.

Lige omkring podcast, har jeg så også opdaget at jeg nu faktisk foretrækker at slukke når jeg er i det offentlige rum, kører i offentlig trafik, går tur i naturen da der er lyder og scenarier jeg gerne vil have med i min samlede oplevelse.

 

Jeg håber du vil nyde mine billeder.Everyday Life-

 

When a theme for an exhibition is decided, I go into "an inner mode", where I spend time feeling what exactly that theme means to me.

I take out a new notebook, put it in my bag so I can make notes and sketches whenever something related to the theme comes up.

 

This particular theme is probably, for most people, something that is not perceived in detail, but just something we are in between the events we remember.

My everyday life is very much built around transporting myself to and from work, either by bike or car. Then there is work, shopping, cooking, washing, and everything else that belongs to most people's ordinary everyday life.

 

At the beginning "Everyday life" didn't really give anything that stayed in my subconscious long enough to form images - it's usually the way I work with motifs for my art.

Until one dark morning when I was on my way to work and stopped at a red light. Here I came to see the people standing, like dark figures, at a bus stop.

They all stood with their faces bent over a mobile phone. All but one little boy who stood and watched the traffic.

It made me wonder that he was actually the only one who experienced anything "real" that morning.

 

From that morning my attention was vague.

 

A few days later, I saw a father accompany his child to school. The child walked on the inside of the father in the dark towards the hedge, while the father had his face bent down towards his mobile phone. They could have talked about the day waking up, about what they saw on the way to school, about experiences that needed to be put into words – yes, anything that could give them a shared experience and something good to take with them for the rest of the day. Then the father could have checked email or sports news or social media on the way home before driving to work.

 

I have made a few pictures that illustrate this everyday image – some of them are made on paper and with ballpoint pen. Ballpoint pen because it is an everyday element that is a contrast to the electronic media that we most often use to convey our words and thoughts in our everyday lives.

Ballpoint pen because I remember what it was like to write essays with a pen and the presence it required.

 

Other of my works are made with drink cartons as a printing medium – drink cartons are also an everyday element, which is why I thought it was relevant to use them to reproduce experiences from everyday life.

 

I'm not a saint who renounces digital media – not at all! I work with IT and digitalization as a profession. I have a website, a few Facebook pages, a few instagram pages, I prefer to communicate via email and preferably on my mobile phone since I always have it with me. Or that is, I had.

My observations in connection with this exhibition have made me reflect on my time spent on my mobile phone and on digital media.

I have an age that means that I have experienced the time when the normal thing was a landline phone that was in one place in the house. Used by everyone in the household both to call from and receive calls. There were unwritten rules that you didn't call anyone until after 8 in the morning and no later than 9 pm. When you weren't at home, you couldn't be contacted – and that was ok, so you just called again at another time.

I do not think we should go back to the time when you could not get hold of others unless they were at home. But the preparation for this exhibition has made me put down my mobile phone when I get home. It is then just a central place where I can hear when it rings.

When I need to check email and social media, I make a cup of coffee and make it a coffee break before everyday life moves on. The rest of the time my brain has medium "free". It has been an eye opener for me and should therefore be read as a self-knowledge - NOT as a raised index finger!

I will still use my cell phone as my primary nerve for contact and as my radio, and as my podcast player.

But when it comes to podcasts, I have also discovered that I now actually prefer to switch them off when I am in public spaces, driving in public transport, go for a walk in nature as there are sounds and scenarios I would like to include in my overall experience.

 

I hope you will enjoy my pictures.